Regulamin

ROZDZIAŁ 1. REGULAMIN

1.1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników i OtoNaj.pl oraz zasady korzystania z Serwisu.

1.2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie w całości poniższego Regulaminu i przyjęcie do wiadomości, że postanowienia Regulaminu określają zakres i warunki korzystania z Usług oferowanych w Serwisie przez OtoNaj.pl.

1.3. Kontakt z OtoNaj.pl odbywa się poprzez formularz na stronie Kontakt

1.4. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Jaceka Goszczyńskiego, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

1.5. OtoNaj.pl ma prawo do zamieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

ROZDZIAŁ 2. DEFINICJE

Przyjęte w niniejszym Regulaminie skróty i definicje oznaczają:

2.1. Konto OtoNaj.pl– utworzone dla Użytkownika w wyniku rejestracji, pod unikalną nazwą(login) konto, obejmujące dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Konto OtoNaj.pl umożliwia korzystanie z wybranych usług oferowanych przez OtoNaj.pl w ramach Konta OtoNaj.pl;

2.2. Użytkownik - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Serwisu i/lub usług świadczonych przez OtoNaj.pl w ramach Serwisu oraz zaakceptowała niniejszy Regulamin;

2.3. OtoNaj.pl - OtoNaj.pl - strona internetowa, której właścicielem jest Jacek Goszczyński

2.4. Regulamin – niniejszy dokument;

2.5. Serwis – serwis dostępny w domenie internetowej www.otonaj.pl, którego operatorem jest Jacek Goszczyński, będący internetową gazetką promocyjną służącą w szczególności do prezentacji, porównywaniu Towarów;

2.6. Sklep - podmiot profesjonalny, prowadzący działalność gospodarczą w formie sklepu internetowego, współpracujący z OtoNaj.pl w ramach Serwisu ;

2.7. Towar – usługi lub produkty oferowane przez Sklepy;

2.8. Usługi - świadczone dla Użytkowników przez OtoNaj.pl w ramach Serwisu;

2.9. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

ROZDZIAŁ 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. OtoNaj.pl w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych Usług, a w szczególności poszukiwanie informacji o cenach i innych cechach Towarów oferowanych przez Sklepy.

3.2. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronach internetowych Serwisu.

3.3. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3.4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. OtoNaj.pl nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes OtoNaj.pl.

3.5. Zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, agregowanie, modyfikowanie czy przetwarzanie jakichkolwiek danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń OtoNaj.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody OtoNaj.pl i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów OtoNaj.pl, Użytkowników i Sklepów.

3.6. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (szata graficzna), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych OtoNaj.pl, Sklepów lub Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

3.7. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy OtoNaj.pl.

3.8. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z Serwisu do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

3.9. Użytkownik Serwisu może przeglądać opisy Towarów oraz porównywać oferty pochodzące z różnych Sklepów. Użytkownik może również umieszczać w Serwisie opinie na temat Towarów i Sklepów, a także inne materiały, w tym wypowiedzi, listy Towarów, filmy oraz wszelkie inne informacje, których zamieszczenie umożliwiają funkcjonalności Serwisu.

3.10. Korzystanie z części funkcjonalności przez Użytkownika może wymagać rejestracji w Serwisie na zasadach określonych w Rozdziale 6 niniejszego Regulaminu.

3.11. OtoNaj.pl nie jest sprzedawcą ani usługodawcą ofert prezentowanych w Serwisie, a jedynie w ramach gazetki internetowej prezentuje informacje o Towarach znajdujących się w ofercie Sklepów. OtoNaj.pl nie odpowiada za aktualność, zupełność ani rzetelność informacji, co do przedmiotu oferty Sklepu.

3.12. Dane dotyczące Towarów, prezentowane w Serwisie pochodzą od Sklepów, które za ich treść ponoszą odpowiedzialność. OtoNaj.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane informacje były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym jednak w celu sprawdzenia aktualności oferty oraz dostępności Towaru prezentowanych w ramach usługi porównywarki cen, Użytkownik winien przejść do strony internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z tym Sklepem.

3.13. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep, a w szczególności określonych w regulaminie Sklepu oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. OtoNaj.pl nie odpowiada za Transakcje realizowane przez Sklep.

3.14. Za przebieg Transakcji oraz roszczenia z tym związane odpowiada Sklep.

3.15. OtoNaj.pl w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące Towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań.

3.16. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru prezentowanym w Serwisie w ramach gazetki promocyjnej a prezentowanym na stronie internetowej Sklepu, wiążący dla Użytkownika i Sklepu jest opis Towaru prezentowany na stronie internetowej Sklepu.

ROZDZIAŁ 4. USŁUGI

4.1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

4.2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług polegających na:

a. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie,

b. prowadzeniu Konta,

c. świadczeniu usługi Newsletter,

d. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z OtoNaj.pl.

e. zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach lub Sklepach,

4.3. Umowa:

a. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu,

b. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,

c. o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera,

d. o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach lub Sklepach zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

4.4. W ramach Serwisu Użytkownicy mogą korzystać z usług dodatkowych oferowanych przez partnerów OtoNaj.pl. Korzystanie z tego rodzaju usług odbywa się na zasadach określonych przez partnerów OtoNaj.pl

ROZDZIAŁ 5. TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

5.1. Użytkownik ma możliwość zamieszczania w Serwisie reklamowanych Towarów oraz indywidualnych i subiektywnych opini odnoszących się m.in. do Towaru, Sklepu czy przebiegu transakcji. Użytkownik dodając reklamowany towar lub wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.

5.2. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Użytkownik może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.

5.3. W celu dodania produktów(Towarów) lub opini o towarach lub sklepach wymagane jest posiadanie Konta OtoNaj.pl

5.4. Nazwy i opisy produktów oraz opinie powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.

5.5. Nazwy, opisy produktów oraz opinie nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich, w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

5.6. Użytkownik zamieszcza opinie w Serwisie dobrowolnie. Zamieszczone opinie są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu.

5.7. Poprzez zamieszczenie opini Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej opini oraz jej publikowanie przez OtoNaj.pl, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

5.8. Użytkownicy wprowadzając treści przyjmują za nie pełną odpowiedzialność.

5.9. OtoNaj.pl nie redaguje treści i wypowiedzi Użytkowników, jednakże zastrzega sobie prawo do usuwania całości lub fragmentów wypowiedzi w przypadkach, gdy dana treść:

a. narusza godność ludzką, dobra osobiste lub dobre obyczaje;

b. narusza prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa osób trzecich;

c. zawiera treści dyskryminujące, a w szczególności ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

d. rani przekonania religijne lub polityczne;

e. zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;

f. sprzyja zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;

g. promuje system sprzedaży lawinowej;

h. zawiera dane osobowe, teleadresowe lub adresy poczty elektronicznej;

i. jest w formie obraźliwej lub wulgarnej.

5.10. OtoNaj.pl może udostępnić dane Użytkownika oraz treści lub jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

ROZDZIAŁ 6. REJESTRACJA W SERWISIE

6.1. Korzystanie z niektórych Usług może wymagać założenia Konta.

6.2. W celu założenia Konta należy podać poprawne dane, a w szczególności adres poczty elektronicznej. W przypadku Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, wszelkich czynności w ramach Serwisu w tym założenia Konta mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

6.3. Poprzez dokonanie rejestracji, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Konta i usług świadczonych w tym zakresie, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

6.4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik jest zobowiązany potwierdzić dokonanie rejestracji w sposób wskazany w przesłanej wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

6.5. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych i marketingowych. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Sposób odwołania zgody jest każdorazowo podany w treści przesyłanej wiadomości.

6.6. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a OtoNaj.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez OtoNaj.pl w ramach Konta na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie poprzez usunięcie Konta za pomocą przycisku ""Usuń Konto"".

6.7. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez usunięcie Konta w sposób określony w ustępie powyżej.

6.8. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jedno Konto OtoNaj.pl przypisane do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont OtoNaj.pl innych zarejestrowanych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta OtoNaj.pl, w tym ujawniać hasła służące dostępowi do Konta OtoNaj.pl.

6.9. Użytkownik zobowiązany jest zachować hasło do Konta OtoNaj.pl w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować OtoNaj.pl, jeśli dane dostępowe do Konta OtoNaj.pl zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

6.10. Konta OtoNaj.pl są niezbywalne.

6.11. OtoNaj.pl zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta OtoNaj.pl bądź dostępu do wybranych usług świadczonych w ramach Konta OtoNaj.pl przez OtoNaj.pl w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta OtoNaj.pl jest zagrożone.

6.12. OtoNaj.pl może uzależnić dalsze korzystanie z Konta OtoNaj.pl przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta OtoNaj.pl. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta OtoNaj.pl.

6.13. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, OtoNAj.pl może rozwiązać umowę (zamknąć Konto OtoNaj.pl) z Użytkownikiem lub zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta OtoNaj.pl, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

6.15. Jeżeli umowa została rozwiązania na podstawie decyzji OtoNaj.pl, Użytkownik nie może się zarejestrować bez uprzedniej zgody OtoNaj.pl.

ROZDZIAŁ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest OtoNaj.pl. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

7.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z póżń. zm.) w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a w szczególności świadczenia tym Użytkownikom przez OtoNaj.pl Usług, archiwizacji, ulepszania Serwisu, a także w celach marketingowych dotyczących Usług OtoNaj.pl jak i podmiotów współpracujących.

7.3. OtoNaj.pl przestrzega postanowień niniejszego Rozdziału i zobowiązuje się do ochrony danych dotyczących osób korzystających z jego Usług i odwiedzających Serwis.

7.4. OtoNaj.pl świadcząc Usługi dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych OtoNaj.pl, a dotyczących Użytkowników. OtoNaj.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, a w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

7.5. OtoNaj.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.

7.6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Usług świadczonych przez OtoNaj.pl w ramach Serwisu.

7.7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.

7.8. Użytkownicy mogą przeglądać Serwis bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak z chwilą przekazania swoich danych osobowych przestają być Użytkownikami anonimowymi.

7.9. Podanie danych wskazanych w Rozdziale 6. Regulaminu jest konieczne do zawarcia z OtoNaj.pl umowy o świadczenie usług w ramach Konta OtoNaj.pl. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7.10. Okazjonalnie w Serwisie organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkowników używane są do promowania kolejnych Usług. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania takich informacji.

7.11. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

7.12. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika w OtoNaj.pl swoich danych osobowych, Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do OtoNaj.pl z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez OtoNaj.pl. OtoNaj.pl może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w Serwisie naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

7.13. Użytkownicy Serwisu mają możliwość otrzymywania od OtoNaj.pl informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Aby odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych należy usunąć konto. OtoNaj.pl dokłada wszelkich starań, by wysyłane wiadomości nie obciążały skrzynki odbiorcy.

7.14. W ramach Serwisu Użytkownicy mogą korzystać z usługi przesyłania newslettera przez OtoNaj.pl. W tym celu Użytkownik powinien wypełnić formularz subskrypcji newslettera, dostępny na stronach internetowych Serwisu i wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze).

7.15. OtoNaj.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

7.16. Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu są używane przez OtoNaj.pl pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika zasady działania plików cookies zostały wskazane w Polityce Cookies, która jest dostępna na stronach Serwisu.

ROZDZIAŁ 8. PRZERWY TECHNICZNE I AWARIE

8.1. OtoNaj.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu.

8.2. Szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych przerw, awarii oraz błędów technicznych a także ich wpływu na Usługi, OtoNAj.pl niezwłocznie zamieści na stronach Serwisu.

8.3. OtoNaj.pl ma prawo dokonywać czasowych przerw technicznych, niezbędnych do stałego podwyższania poziomu świadczonych Usług przez OtoNaj.pl, w szczególności w celu przeprowadzania prac konserwacyjnych, uaktualnień Serwisu, a także minimalizowania potencjalnego ryzyka wystąpienia awarii lub błędów technicznych.

8.4. W każdym przypadku OtoNaj.pl dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych oraz aby przerwy techniczne w możliwie najmniejszym stopniu ograniczały dostęp Użytkowników do Serwisu. W tym celu, w miarę możliwości, będą one planowane na godziny nocne, a o przewidywanym terminie i czasie trwania przerwy Użytkownicy będą informowani ze stosownym wyprzedzeniem.

8.5. Przez awarię techniczną rozumie się sytuację, w której wszyscy lub przeważająca większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych Usług, normalnie świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności utraciła możliwość logowania się w Serwisie, porównywania cen Towarów.

8.6. Przez błąd techniczny rozumie się każdy problem techniczny dotyczący funkcjonowania Serwisu, nie będący awarią techniczną w rozumieniu punktu 8.5. powyżej.

ROZDZIAŁ 9. REKLAMACJE

9.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług.

9.2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: OtoNaj.pl, ul. Brzozowa 35, 62-010 Pobiedziska, bądź poprzez wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy.

9.3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

9.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez OtoNaj.pl.

9.5. Reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy kupna-sprzedaży przez Sklep należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi.

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, OtoNaj.pl poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu.

10.2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez OtoNaj.pl, jednak nie krótszym niż w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia przez OtoNaj.pl w Serwisie.

10.3. Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w Serwisie przy pierwszym logowaniu na Konto OtoNaj.pl, licząc od chwili wejścia w życie zmian zostaną powiadomieni o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z OtoNaj.pl, tj. usunięciu Konta OtoNaj.pl.

10.4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.5. Prawem właściwym dla umów zawartych w ramach Serwisu pomiędzy Użytkownikiem a OtoNaj.pl, których przedmiotem są Usługi świadczone przez OtoNaj.pl jest prawo polskie.

10.6. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

10.7. Postanowienia odrębnych regulaminów, określających warunki i zakres świadczenia poszczególnych Usług oferowanych przez OtoNaj.pl, stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w niniejszym Regulaminie, o ile nie zastrzeżono inaczej.

10.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 lutego 2015 roku.